Jaarvergadering

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdag 24 februari a.s. Deze vergadering begint om 12.35 uur en wordt gehouden in het gebouw van Technische Natuurkunde, Lorentzweg 1, Delft, 2de verdieping, vleugel A, zaal 8.
Agenda:
 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Jaarverslag 1998.
 4. Jaarrekening 1998.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Begroting 1999.
 7. Verkiezing kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn de heren H.M. Morien en P. Verbooij. De heer Morien is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor de heer dr. H. Klunder. Kandidaatstellingen kunnen tot voor de aanvang van deze jaarvergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
 9. Enquête.
 10. Programma 1999.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 24 februari en per 1 april jl. is het bestuur gewijzigd. De bibliothecaris, heer H.M. Morien stelde zich niet meer herkiesbaar voor een volgende periode. Het bestuur heeft de heer dr. H. Klunder bereid gevonden deze functie over te nemen.
Verder is, in verband met zijn vertrek van de Technische Universiteit Delft naar het Centraal Bureau voor Genealogie, de heer H.K. Nagtegaal tussentijds afgetreden. Zijn bestuurstaken zijn door de overige bestuursleden overgenomen.
Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
ir. H. Feikemavoorzitter
S.H.J. Huisman1e secretaris
ir. E. Koets2e secretaris/ledenadministratie
F.Ph. Jantzen RApenningmeester/vice-voorzitter
dr. H. Klunderbibliothecaris
ing. D. Korbeecommissaris Public Relations/webmaster
P. Verbooijcommissaris Interne Zaken


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: dkorbee@si.tn.tudelft.nl
Laatst gewijzigd: 27 april 2002