Jaarvergadering en lezing

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdagavond 24 april 2013. Deze vergadering begint om 19.00 uur (zaal open 18.30) en wordt gehouden in het Genealogisch Centrum, Buitenwatersloot 312, Delft.

Agenda:
 1. Opening.
 2. Notulen jaarvergadering d.d. 4 juni 2012 (wordt tijdens de vergadering uitgedeeld).
 3. Jaarverslag 2012 (wordt tijdens de vergadering uitgedeeld).
 4. Jaarrekening 2012 (wordt tijdens de vergadering uitgedeeld).
 5. Verslag kascommissie.
 6. Verkiezing kascommissie.
 7. Begroting 2013 (wordt tijdens de vergadering uitgedeeld).
 8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn de heren H. Feikema (voorzitter) en D. Korbee, beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt tevens voor de heer A.W.M. Swartjes in de bestuursvacature van Bibliothecaris te verkiezen (hij beheert al enige tijd de bibliotheek).
  U kunt schriftelijk tegenkandidaten indienen bij de secretaris (e-mail: klunder@ziggo.nl, post: Zjoekowlaan 25, 2625PJ Delft, e-mail uiterlijk woensdag 24 april 12.00 uur, post uiterlijk dinsdag 23 april 2013).
 9. Lustrum 21 september 2013.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Er zijn enkele bestuursvacatures; o.a. die van penningmeester.
Maak hierover eens een praatje met een bestuurslid of e-mail!


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 21 april 2013