Jaarvergadering en lezing

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandagavond 4 juni 2012. Deze vergadering begint om 19.30 uur (zaal open 19.00) en wordt gehouden in het Genealogisch Centrum, Buitenwatersloot 312, Delft.

Agenda:
 1. Opening.
 2. Notulen jaarvergadering d.d. 20 en 31 oktober 2011.
 3. Mededelingen.
 4. Jaarverslag 2011.
 5. Jaarrekening 2011.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Begroting 2012; voorstel tot contributieverhoging ingaand 2013.
 8. Verkiezing kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing.
 10. Programma 2012 en 2013 (Lustrum)
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Er zijn enkele bestuursvacatures; o.a. die van penningmeester.
Maak hierover eens een praatje met een bestuurslid of e-mail!


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 04 juni 2012