Jaarvergadering en lezing

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandagavond 14 april 2008. Deze vergadering begint om 19.00 uur (zaal open 18.45) en wordt gehouden in het PSOR cafe, Pieter Calandweg 1, 2628CP Delft.
Na afloop (20.00 uur, zaal open 19.45 uur) zal er een contactbijeenkomst worden gehouden. Naast het leggen en onderhouden van onderlinge contacten zal ook de heer H.M. Morien Digitaal Genealogisch Onderzoek demonstreren, o.a. met de Hollandse Digitale Databank op internet HoGenDa.
We bouwen op deze avond geen stand op, maar nemen slechts enkele cd-roms mee. Wilt u iets van onze uitgaven inzien of kopen: stuur vóór maandagmorgen 14 april 2008 een e-mail, dan nemen we het mee.
Agenda:
 1. 19.00 Jaarvergadering.
  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 21 maart 2007.
  3. Mededelingen.
  4. Jaarverslag 2007.
  5. Jaarrekening 2007.
  6. Verslag kascommissie.
  7. Begroting 2008; voorstel tot contributieverhoging ingaand 2009.
  8. Verkiezing kascommissie.
  9. Bestuursverkiezing.
   Aftredend zijn de heren H. Klunder en P. Verbooij; beiden stellen zich herkiesbaar.
   Kandidaatstellingen kunnen tot en met vrijdag 11 april schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Adres: Genealogische Vereniging Prometheus, Postbus 1058, 2600BB Delft.
   Er zijn verder ook nog enkele bestuursvacatures.
  10. Programma 2008.
  11. Rondvraag.
  12. Sluiting.
 2. 20.00 Opening openbaar gedeelte
 3. 20.05 Contactbijeenkomst.
 4. 22.00 Sluiting.

Er zijn enkele bestuursvacatures.
Maak hierover eens een praatje met een bestuurslid of e-mail!


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 26 maart 2008