Jaarvergadering en lezing

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op woensdagavond 21 maart 2007. Deze vergadering begint om 19.00 uur (zaal open 18.30) en wordt gehouden in het PSOR cafe, Pieter Calandweg 1, 2628CP Delft.
Na afloop (20.00 uur, zaal open 19.45 uur) zal er een contactbijeenkomst worden gehouden. Naast het leggen en onderhouden van onderlinge contacten zal ook de heer H.M. Morien Digitaal Genealogisch Onderzoek demonstreren. Er zullen daartoe twee laptops aanwezig zijn: de één met de inhoud van ca. 50 cd-rom's, de ander aangesloten op internet.
We bouwen op deze avond geen stand op, maar nemen slechts enkele cd-roms mee. Wilt u iets van onze uitgaven inzien of kopen: stuur vóór dinsdagmiddag 20 maart 2007 een e-mail, dan nemen we het mee.
Agenda:
 1. 19.00 Jaarvergadering.
  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 19 april 2006.
  3. Mededelingen.
  4. Jaarverslag 2006.
  5. Jaarrekening 2006.
  6. Verslag kascommissie.
  7. Begroting 2007.
  8. Verkiezing kascommissie.
  9. Bestuursverkiezing.
   Aftredend zijn de heren ir. H. Feikema, ing. D. Korbee en M.M.A.J.C. van Adrichem; allen stellen zich herkiesbaar.
   Er zijn verder ook nog enkele bestuursvacatures.
   Kandidaatstellingen kunnen tot en met dinsdag 20 maart schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Adres: Genealogische Vereniging Prometheus, Postbus 1058, 2600BB Delft.
  10. Programma 2007.
  11. Rondvraag.
  12. Sluiting.
 2. 20.00 Opening openbaar gedeelte
 3. 20.05 Contactbijeenkomst.
 4. 22.00 Sluiting.

Er zijn enkele bestuursvacatures.
Maak hierover eens een praatje met een bestuurslid of e-mail!


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 23 januari 2007