Jaarvergadering

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op dinsdagavond 12 april a.s. Deze vergadering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het PSOR cafe, Pieter Calandweg 1, 2628CP Delft.
Na afloop (20.00 uur) zal onze eerste CD-ROM worden gepresenteerd. Aansluitend zal er door Henk Morien een lezing & demonstratie worden gegeven over genealogisch onderzoek met behulp van digitale bronnen en opslagmedia getiteld: Digitaal genealogisch onderzoek, met als onderwerpen: CD-ROM's, Internet en Archieven.
Agenda:
 1. Opening.
 2. Notulen jaarvergadering d.d. 23 maart 2004.
 3. Mededelingen.
 4. Jaarverslag 2004.
 5. Jaarrekening 2004.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Begroting 2005.
 8. Verkiezing kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn de heren H. Klunder (secretaris) en P. Verbooij (commissaris); beiden stellen zich herkiesbaar.
  Er zijn verder ook nog enkele bestuursvacatures.
  Kandidaatstellingen kunnen tot en met maandag 11 april schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Adres: Genealogische Vereniging Prometheus, Postbus 1058, 2600BB Delft.
 10. Programma 2005.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 20 maart 2005