Jaarvergadering

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op dinsdagavond 23 maart a.s. Deze vergadering begint om 20.15 uur en wordt gehouden in het gebouw van de Algemene Bibliotheek, Prometheusplein 1 te Delft, in de cursusruimte op de begane grond.
Voorafgaande (19.30, zaal open 19.15 uur) zal de heer ir. H. Feikema een lezing houden, getiteld: Het opzetten van een digitaal familiearchief. Na afloop wordt een demonstratie gegeven over het gebruik van onze genealogische bibliotheek: de bibliotheekpas, de toegang/sleutels, de boekenkasten, de indeling ervan, de faciliteiten van de Algemene Bibliotheek en het gebruik daarvan.
Tevens zal op een aantal laptops een "hands-on" demonstratie mogelijk zijn van onze in ontwikkeling zijnde CD-ROM. Dit is een unieke gelegenheid de voortgang van het project te checken en de mogelijkheden er van te ervaren.
Neem gerust wat van uw eigen werk mee voor nader onderzoek.
Agenda:
 1. Opening.
 2. Notulen jaarvergadering d.d. 28 februari 2003.
 3. Mededelingen.
 4. Jaarverslag 2003.
 5. Jaarrekening 2003.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Begroting 2004.
  Vaststelling nieuwe lidmaatschapstarieven.
 8. Verkiezing kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn de heren ir. H. Feikema, F.Ph. Jantzen RA, ing. D. Korbee en M. van Adrichem. De heer Jantzen is niet herkiesbaar.
  Kandidaatstellingen kunnen tot voor de aanvang van deze jaarvergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Adres: Genealogische Vereniging Prometheus, Postbus 1058, 2600 BB Delft.
 10. Programma 2004.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 28 februari 2004