Jaarvergadering

Het bestuur van de Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op vrijdag 8 maart a.s. Deze vergadering begint om 12.35 uur en wordt gehouden in het gebouw van Technische Natuurkunde, Lorentzweg 1, Delft, 1ste verdieping, middenvleugel, zaal C113.
Agenda:
 1. Opening.
 2. Notulen jaarvergadering 6 maart 2001.
 3. Mededelingen.
  Wijzigen Statuten
 4. Jaarverslag 2001.
 5. Jaarrekening 2001.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Begroting 2002.
  Vaststelling nieuwe lidmaatschapstarieven.
 8. Verkiezing kascommissie.
 9. Bestuursverkiezing.
  Aftredend zijn de heren dr. H. Klunder en P. Verbooij; beiden zijn herkiesbaar. Andere kandidaatstellingen kunnen tot voor de aanvang van deze jaarvergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. Adres: Genealogische Vereniging Prometheus, Postbus 1058, 2600 BB Delft
 10. Programma 2002.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.


Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd: 27 april 2002