Genealogische Vereniging Prometheus

Welkom bij de thuis pagina van de Genealogische Vereniging Prometheus.
De Genealogische Vereniging Prometheus is in 1973 opgericht als dochtervereniging van de Centrale Personeelsvereniging “Prometheus” van de Technische Universiteit Delft. Echter iedereen kan lid worden. Het is een landelijk georiënteerde vereniging met relatief veel publikaties over Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland.
Leden ontvangen het tijdschrift “Genealogisch Erfgoed Magazine, zij kunnen, op vertoon van hun lid-/bibliotheekkaart, in onze bibliotheek alle boeken en tijdschriften inzien en deelnemen aan alle door ons georganiseerde evenementen. Enkele daarvan, zoals onze 5-jaarlijkse Nationale Genealogische Dag, zijn helaas niet gratis.
Daarnaast mogen leden aan de jaarvergadering deelnemen en ontvangen zij, uitsluitend op hun TU-adres, de tijdschriften waarop wij geabonneerd zijn een week ter inzage.

Wij hebben helaas geen mogelijkheid genealogisch onderzoek voor derden te verrichten. U dient dit zelf te doen. Daarin schuilt evenwel ook juist het attraktieve van genealogie als hobby!

De vereniging verzorgt een deel van het hierboven reeds genoemde tijdschrift “ Genealogisch Erfgoed Magazine . Daarnaast geeft de vereniging ook kwartierstatenboeken uit (waarvan de kwartierstaten eveneens via HoGenDa in te zien zijn), bezit zij een bibliotheek, adviseert leden en verzorgt lezingen.
Ook wordt er aandacht aan heraldiek geschonken.
De hierboven genoemde kwartierstatenboeken kunnen zowel opgehaald als toegezonden worden.
Eén van de doelstellingen van de vereniging is genealogen naar een hoger niveau van onderzoek te brengen. Niet stoppen bij de doop-, trouw-, en begraafregisters, maar met andere bronnen onderzoek doen naar hoe en onder welke omstandigheden onze voorouders hebben geleefd. We trachten dit te bereiken o.a. door het organiseren van lezingen door deskundigen en het publiceren in een tijdschrift van hoge kwaliteit.

Tijdschrift “Genealogisch Erfgoed Magazine”
Viermaal per jaar ontvangen leden het welverzorgd geïllustreerd tijdschrift “Genealogisch Erfgoed Magazine”, dat per jaar circa 130 blz. A4 bevat. Hierin worden o.a. verantwoorde genealogieën, stam- en naamreeksen en kwartierstaten gepubliceerd. In de rubriek “Overzicht Publikaties” worden de genealogische publikaties uit alle landelijke en lokale tijdschriften vermeld.

Hollandse Genealogische Databank “HoGenDa”
Sinds 10 december 2007 wordt de Hollandse Genealogische Databank als samenwerking tussen de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en de Genealogische Vereniging Prometheus verder uitgebreid en onderhouden. Prometheus participeert daartoe in de verschillende commissies (technische commmisie, redaktie commissie en denktank) en zal het vele materiaal dat zij heeft hiervoor beschikbaar stellen. Het meeste materiaal is inmiddels op HoGenDa geplaatst.
Op een later tijdstip is er ook samenwerking met Genea-Rijnland ontstaan.

U vindt op HoGenDa uitgewerkte kwartierstaten en genealogieën, die soms door auteurs zijn geactualiseerd. Daarnaast vormt de categorie bronnen, dit zijn bewerkingen van complete archiefdelen, een belangrijk hulpmiddel bij uw genealogisch onderzoek.
HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend te raadplegen door leden van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en/of de Genealogische Vereniging Prometheus en/of Genea-Rijnland. Nadere informatie over de verenigingen vindt u onder “lidmaatschap” en “vereniging” in de bovenste menubalk van de website.

Zowel leden als niet-leden kunnen, zonder kosten, zowel goed onderbouwde kwartierstaten en genealogieën als bronbewerkingen ter beschikking van de databank stellen; dit onder opgave van gehele of gedeeltelijke openbaarheid.
Vooral oudere genealogen maken zich soms zorgen over wat er met hun levenswerk zal gebeuren als zij komen te overlijden. HoGenDa is het antwoord hierop. De vereniging zal de website blijven onderhouden zodat iedereen het levenswerk kan blijven raadplegen en het dus niet verloren zal gaan.
Ook biedt de HoGenDa een oplossing voor het actualiseren van publicaties. Iedereen ervaart dat na enige tijd op een publicatie (vooral kwartierstaten) verbeteringen en aanvullingen worden gevonden. In het verleden kwam het er vaak niet van om een aanvulling te publiceren. Nu kan de oorspronkelijke publicatie geactualiseerd in de databank opgenomen worden zonder ingewikkelde verwijzingen wat een enorme winst betekent.

HoGenDa is nog volop in ontwikkeling en zal naar onze verwachting de komende jaren gaan uitgroeien tot één van de belangrijkste genealogische websites.

Publiceren in Genealogisch Erfgoed Magazine of in de Kwartierstatenboeken
Iedereen mag publiceren. Het artikel staat bij de Genealogische Vereniging Prometheus centraal; het moet echter wel aan de redaktieëisen voldoen.
Belangstellenden die hun kwartierstaat, genealogie, stam- of naamreeks in onze uitgaven willen publiceren worden aangeraden eerst de richtlijnen voor Publiceren in Genealogisch Erfgoed Magazine of Publiceren in Kwartierstatenboeken op te vragen.
Auteurs in Genealogisch Erfgoed Magazine ontvangen twee gratis exemplaren van het nummer waar hun artikel in is verschenen en mogen (indien vooraf kenbaar gemaakt) een onbeperkt aantal extra exemplaren bijbestellen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Auteurs van de Kwartierstatenboeken ontvangen één gratis exemplaar van de uitgave waarin hun kwartierstaat is gepubliceerd.

Bibliotheek
De verenigingsbibliotheek is sinds september 2012 gevestigd in het gezamenlijk verenigingscentrum van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en de Genealogische Vereniging Prometheus. Dit centrum is gevestigd aan de Buitenwatersloot 312 te Delft. Voor bezoeken klik hier.

Heraldiek
De Genealogische Vereniging Prometheus werkt samen met het Heraldisch Bureau Nagtegaal. Dit bureau ontwerpt en registreert familiewapens, die in drie verschillende heraldische databanken geplaatst worden. De geregistreerde wapens worden ook in het tijdschrift GEM (Genealogisch Erfgoed Magazine) gepubliceerd. Nadere informatie.

Bijeenkomsten
Eén- tot driemaal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd soms in samenwerking met een andere vereniging. Bijeenkomsten zoals lezingen en genealogische markten zijn gratis toegankelijk, behalve indien anders aangekondigd.

Nationale Genealogische Dag
Om de vijf jaar organiseert de Genealogische Vereniging Prometheus een Nationale Genealogische Dag in Delft. Dit is een symposium met diverse lezingen over verschillende onderwerpen, gecombineerd met een grote genealogische markt waarbij landelijke en veel regionale genealogische verenigingen zich presenteren met een stand.
De eerstvolgende dag wordt gehouden in september/oktober 2018, wanneer de Genealogische Vereniging Prometheus 45 jaar bestaat.

Verkoop
De Genealogische Vereniging Prometheus verkoopt haar uitgaven door toezending per post.
Te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening NL37 INGB 0003 4532 33, t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus, Delft.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in per 1 januari van enig jaar. Aanmelding kan schriftelijk door het inschrijfformulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar:
Genealogische Vereniging Prometheus
Zjoekowlaan 25
2625PJ Delft

Leden krijgen, op vertoon van hun lid-/bibliotheekkaart, 10% korting op de aanschaf van onze uitgaven

In 2016 bedraagt de contributie voor leden woonachtig binnen Nederland € 21,-; buiten Nederland maar binnen Europa is dit € 29,- en buiten Europa € 34,-.
Voor leden met een adres bij de Technische Universiteit Delft worden de tijdschriftenmappen naar dat adres verstuurd.
De verzending van “Genealogisch Erfgoed Magazine” naar leden geschiedt op hun privé-adres. Leden zonder adres bij de Technische Universiteit Delft kunnen toch aan de tijdschriftenservice meedoen door reservering van de - maandelijks zelf in Delft op te halen en te retourneren - tien tijdschriften bevattende tijdschriftenmap.Genealogische Vereniging Prometheus / TUDelft / E-mail: webmaster@prometheus-delft.org
Laatst gewijzigd 25 augustus 2016